post

Mindevinduet i kirken i Newcastle

 • Her følger en oversigt over Mindevinduet, Mindepladerne, der er indsat, og Mindebogen i Skt. Nicholas Katedralen i Newcastle. Mindevinduet er sat til minde om de danske søfolk, som satte livet til under Anden Verdenskrig i deres lands tjeneste, i årene 1939-1945.Salle_de_lecture_Bibliotheque_Sainte-Genevieve_n03
 • Da tyskerne besatte de danske havne i foråret 1939, blev de fleste af skibene i den danske handelsflåde nødt til at søge ly i engelske havne, og heraf en stor del i Newcastle. Skibene sejlede herefter under engelsk flag, men oftest med dansk besætning til og fra de danske havne og krydsede det farlige farvand imellem de to lande. Fra Newcastle var den danske handelsflåde – in absentia så at sige, i stand til at gøre en betydelig forskel for den danske befolkning ved at transportere fra Newcastle og andre engelske havne. Denne indsats hyldes og mindes ved Mindepladerne i Skt. Nicholas kirken, hvor der årligt, d. 9 april nedlægges en blomsterkranse og mindehilsner til de danske sømænd, der var tilknyttet Den Danske Kirke i Newcastle.
 • Efter Anden Verdenskrig blev en ny sømandskirke oprettet og indviet i Newcastle, og forbindelsen til Den Danske Folkekirke rigtigt etableret. Samtidig med denne oprettelsen af sømandskirken blev en mindevæg og mindebog opsat. Da sømandskirken blev nedlagt og omlagt til folkekirke i 1968, blev materialerne og mindetavlerne fra Newcastle overbragt og skænket til Frihedsmuseet i København. Søfartsbøgerne og minderne om mændenes bedrifter blev ført til London.
 • Det er dog stadig en aktiv del af kirkens aktiviteter at mindes søfarerne og den danske menigheds indsats igennem tiderne, idet relationerne imellem England og Danmark er tætte igennem historiens begivenheder. Derfor er opsat et Mindevindue over tidernes bedrifter, et arkiv der oprindeligt blev designet af den danske dronning Margrethe d. 2 af Danmark til en indsats i Århus Domkirke, men i eftertiden har fundet vej til England for nedfældelse af tidernes bedrifter, historier, helte og gerninger.
post

Tidligere Arrangementer i Kirken

 • Den Danske Kirke i Newcastle og Nordengland er et både en kirke og et socialt mødested for den lokale menighed – hvilket omfatter både den lokale engelske befolkning, og de danske tilflyttere og interessenter, der har et tilhold til kirken. Foruden de almindelige, kirkelige handlinger, har kirken gennem tiden være et socialt samlingspunkt for menigheden til arrangementer, der ikke er direkte relateret til de kirkelige handlinger, men som oftest har en mere social og kulturel karakter.
 • Traditioner og vedligeholdelse af disse er oftest arrangementer, som kirken forestår, og som vækker opsigt, da formålet jo er at fremme kirkens religiøse ståsted i samarbejde med Den Danske Folkekirke, men samtidig også at oplyse om kirkens danske tilhørsforhold ved forskellige arrangementer. Nedlæggelse af kranse og blomsterbuketter ved danske sømands og nobiliteters grave er således faste indslag på årsdage for bestemte hændelser, og de kan følges gennem den lokale presse og på kirkens hjemmeside.Alterskap_fra_Kvæfjord
 • Andre kirkelige traditioner, som afholdelse af søndagsfrokoster eller kaffebord efter danske traditioner, er særdeles populært hos menighedens ældre medlemmer, og alle er velkomne uanset nationalitet, religiøs overbevisning med videre. Den Danske Kirke er åben for alle, og den tager imod alle ligesom Folkekirken i Danmark. Programmet for de planlagte sociale arrangementer samt billeder og referater fra tidligere arrangementer i de tre forskellige kirker i henholdsvis Newcastle, Hull eller Churchill Kirken kan findes på disse sider.
 • Helt i den danske ånd er sociale arrangementer i kirken oftest forbundet med et mindre traktement af kaffe eller kage, der bliver stillet til rådighed af menigheden, ligesom forelæsninger og fortællinger af blandt andet forfattere er populært. Musik – af forskellig slags – fremføres af forskellige kunstnere, og det er blevet til mange spændende aftenarrangementer, hvor kirkens ydre belysning og omgivelserne i øvrigt er med til at sætte stemningen. Højtidernes markeder og udstillinger er også med til at vise dansk mentalitet, kulturarv og socialt samvær på et ligefremt og uspoleret grundlagt, hvor alle kan være med, og hvor alle har mulighed for at deltage i de forskellige arrangementer.
post

Her mødes vi – Den Danske Kirke i Nordengland

 • Der forefindes tre forskellige steder i Newcastle og Nordengland generelt, hvor man kan træffe Den Danske Kirke til tjenestelige aktiviteter, sociale arrangementer og sammenkomster af diverse art, det være sig koncerter, forelæsninger eller fremvisninger af forskelligt art og indhold:
 • Den Danske Kirke i Newcastle, ligger ved Clarence Street i Newcastle og er hovedsæde for kirkens organisation, frivillige samarbejder koordinering af aktiviteter med Den Danske Folkekirke i Danmark. Den centrale placering samt størrelse af kirken gør, at kirketjenestelige arrangementer ved højtiderne er særdeles populære og velbesøgt af både den lokale menighed, men også af tilflyttere og udenlandsdanske der har sit daglige arbejde og liv i Newcastle og omegn. Kirken forestår ligeledes tjenester af enhver tjenestelig art, ved borgerlige Vielser, Dåb, Konfirmation og begravelser ved danske præsters gerning.church-1212024_960_720
 • Mødestedet for Den Danske Kirke i Hull – også kendt som Sømandskirken, ligger på Osborne Street 104 i byen og er samlingssted for både den lokale menighed med tjenester afholdt på engelsk, ligesom alle skandinaviske gæster er velkomne til at deltage i kirkens arrangementer, afholdt på både engelsk og på dansk ved de forskellige kirkelige tjenester som Gudstjenester hver søndag, højtidelige tjenester som Julemesse, Påske og Pinse-gudstjenester i de respektive helligdage.
 • Den Danske Kirke ved Martin Luther Kirken, hvor der primært afholdes gudstjenester i henhold til Den Danske Folkekirkes årskalender for gudstjenester og højtider. Her kan en dansk præst træffes i den daglige åbningstid, eller efter aftale for at planlægge og diskutere arrangementer på dansk, det være sig Vielser i henhold til den Danske Folkekirkes forskrifter, dåb eller konfirmation af børn og voksne i alle aldre eller for forslag til sociale arrangementer, forelagt på dansk, der kunne have den danske menigheds interesse. Kirken har således masser af potentiale til kulturelle arrangementer som forelæsninger, koncerter eller sågar udstillinger af kunst og lokalkultur, eller fremvisninger af danske interesser efter aftale, uden for kirkens normale åbningstider.
post

Arrangementer, tjenester og gudstjenester

 • Den Danske Kirke i Newcastle afholder de sædvanlige, kirkelige tjenester som gudstjenester, vielser af både danske som engelske beboere, barnedåb og konfirmationer i henhold til Den Danske Folkekirkes religiøse overbevisning og retningslinjer, samt begravelser og andagt i forbindelse hermed for menighedens børn og sørgende.
 • Der afholdes desuden regelmæssige arrangementer og sociale arrangementer af forskellig art i Den Danske Kirke i Newcastle i henhold til planlagt kalender. Tidspunkter, indhold og eventuel tilmelding til de forskellige arrangementer, forefindes her på denne internetside, ligesom de oftest er at finde på de trykte medier som aviser og dagblade, omdelt i det nordøstlige England. På denne internetside, vil specifik information om arrangementerne forefindes på ”Opslagstavlen”, der opdateres løbende af kirkens personaler og frivilligt personale.
 • En fundamental egenskab for Den Danske Kirke i Nordengland er at skabe og opretholde forbindelser til den danske folkekirke i Danmark, og de forskellige bispedømmer i Danmark. Kirken har således opnået et stort og bredt netværk af tilhørsforhold fra de forskellige præstegårde i Danmark, og arrangementer og besøg i Danmark er ofte tilgængelige såfremt at det måtte have menighedens interesse. Ligeledes har kirken mulighed for at trække på tjenester fra Den Danske Folkekirke, og gæste-prædikener af danske præster i Den Danske Kirkes institutioner i Newcastle, Hull eller andet sted er således muligt på de forskellige tidspunkter af kirkeårets højtider.1024px-Holmens_Kirke_Copenhagen_2
 • Den Danske Kirke har desuden tidligere været forbindelsesled imellem danske bosteder og tilbud til menigheden i Newcastle, for udflugter eller specielle tilbud på grupperejser til Danmark. Gamle købsstæder og Domkirker i eksempelvis Ribe, Roskilde og Århus har været udflugtsmål for engelsksprogede interesserede. Udflugtsmål til Nordengland for besøg på Den Danske Kirkes besiddelser har ligeledes været arrangeret til danske interesserede og opslået i Den Danske Folkekirkes menighed som et tilbud om større indsigt og deltagelse i Den Danske Kirkes arbejde i det nordøstengelske samfund.
post

Den Danske Kirke i Newcastle

 • Den Danske Kirke har eksisteret i Nordengland siden midten af 1800-tallet, hvor forretningsrejsende og udenlandsdanskere grundlagde kirken som et samlested for deres hjemlands religion, sprog og kultur midt i det barske, engelske arbejdersamfund. Grundlaget for kirken kom i form af støtte fra driftige forretningsfolk, der gennem handel med kul, import af svinekød og andre landbrugsvarer fra Danmark, havde opbygget en formue, der gjorde det muligt at bidrage til etableringen af kirken, dens bygninger og en indretning, der stemte overens med danske kirker på det tidspunkt.1280px-St_John_the_Baptist's_Church,_Newcastle-upon-Tyne_(16)
 • Den Danske Kirke udgør et par fysiske kirker i Nordengland – der er hovedsæde i kirken i Newcastle, der er en sømandskirke i Hull, og der afholdes gudstjenester i Martin Luther Church, som er den eneste kirke, der er evangelisk/lutheransk, i dette område, hvor tillige de øvrige nordiske lande samt tyskere afholder gudstjenester.
 • Foruden gudstjenester, afholder disse tre kirker desuden forskellige sociale arrangementer, møder med socialt eller religiøst indhold, og sammenkomster af enhver art – inspireret af de engelske traditioner – som er en stor del af kirkens arbejde.
 • Etableringen af Den Danske Kirke var først og fremmest en sømandskirke, hvor danskere og tilrejsende sømænd kunne finde lindring eller trøst fra præstens prædikener i overensstemmelse med deres tro og kultur, ligesom kirken havde en stor rolle for danskere i England under anden verdenskrig, der var forhindret i at rejse hjem.
 • En egentlig forening for danskere bosat i området omkring i Newcastle, blev dog først stiftet så sent som i 1980’erne, hvor forholdene for arbejderne i Nordengland blev ekstra barske under Thatcher, og kirken så en mulighed for at opbygge en reel menighed for danskere med gudstjenester afholdt på dansk, så den danske kultur i området kunne bevare sit særpræg. På denne baggrund blev en der etableret en forbindelse til Den Danske Folkekirke, og udveksling og sammenføring af de forskellige embeder og de tekster, der bliver forkyndt i Den Danske Kirke, er således i dag de samme, som dem, der er i Danmark.
post

Kontakt – Hvem, hvor og hvad findes her

 • Der ligger en dansk kirke i Newcastle. Kirken blev stiftet af tilflyttende danskere i 1800-tallet, og den skabte et sted, hvor danskere og dansksindede kunne mødes både til kirkelige handlinger, men også til sociale arrangementer. Her var der plads til og mulighed for at holde dansk sprog og danske traditioner i hævd, og det er der stadig den dag i dag.

Kirken har været et fristed for de danskere, der boede eller besøgte området, og deres dør er åben for alle, danskere, englændere og alle andre.

 • Kirkens beliggenhed gjorde, at de danske sømænd, der var i eller kom til England under anden verdenskrig alle havde et sted, de kunne samles og mødes. Her kunne de mødes med andre danskere, og herfra kunne de alle komme ud på havet igen. Efter krigen er der etableret både e mindevæg og en mindebog for alle disse sømænd.Rømø_kirke
 • Kirken har nu om dage kontakt til Den Danske Folkekirke – organisationen bag Den Danske Kirke i Newcastle sørger for kontakt til menigheder og præster i Danmark, og andre arrangementer af enhver art koordineres også gennem organisationens bestyrelse.
 • Den Danske Kirke sikrer også kirkelige tjenester på dansk, og der er blandt andet gæstegudstjenester på dansk ved de forskellige kirker. Bygningen deles med de øvrige nordiske lande og med de tyskere, der ligeledes er evangelisk-lutheranske, og den er den eneste med denne kristne retning i området.
 • Alle andre forespørgsler, planlægning af kulturelle aktiviteter, sociale arrangementer af forskellig art og generelle henvendelser til kirken og menighedens medlemmer kan også fremsættes. Kirken er som sagt ikke kun en kirke, men et socialt mødested for alle, der har en interesse i Danmark og i dansk kultur. Her kan du opleve alt fra et dansk kaffebord efter gudstjenesten til danske traditioner, der promoveres på lokale markeder. Er du til danske specialiteter, så er Den Danske Kirke det bedste sted at starte.