post

Opslagstavlen – stort og småt!

Nuværende opslag:

  • Den Danske Kirke i Newcastle modtager gerne opslag til sin opslagstavle der måtte have relevans for menighedens borgere. Alle aktiviteter af såvel social som kulturel karakter foreligges gerne bestyrelsen for videre koordinering og planlægning igennem organisationen, eller man er velkommen til at indsende sit opslag til denne e-mail adresse, hvorefter det vil blive sat op må Opslagstavlen.newcastle-upon-tyne-1675880_960_720
  • Personlige opslag af enhver karakter kan fremstilles på Opslagstavlen. Dog må menigheden minde om at forslagets udtryk og karakter fastholdes i en sober og diskret tone, således at læseren af forslaget ikke opfatter tilbuddet som anstødeligt eller at opslaget skulle have karakter af mindre lødige forslag til forretning, spil eller anden aktivitet der kan indbefatte udbrud fra lovens rammer. Sådanne forslag – der bryder loven, vil øjeblikkeligt blive fjernet af Menighedens bestyrelse, taget til efterretning, og eventuel anmeldelse til offentlig myndig vil foretages, såfremt man mener at lovbrud har fundet sted.
  • Offentlige arrangement der finder sted i Nordengland igennem Den Danske Kirke vil automatisk blive opslået på Opslagstavlen med henvisning til arrangement, tidspunkt for aktiviteten, hvad der eventuelt skal tages forehold for, samt hvilke medlemmer af foreningens menighed som aktiviteten adresserer. Interessenter der mener at kunne bidrage positivt til de anlagte arrangementer, og således har en konstruktiv tilgang til projektets gennemførelse, bedes henvende sig direkte til menighedens bestyrelse for at få gennemført sit bidrag. Således er den samlede koordinering af aktiviteten på plads.
  • Skulle der ikke være respons eller tilmelding til den enkelte aktivitet, vil foreningen foretage en promovering af aktiviteten efter den ugentlige gudstjeneste, således at alle opslag får opmærksomhed og bliver fremstillet positivt, ligesom inaktive opslag, der ikke har haft aktivitet eller opmærksomhed igennem 4 uger (1 måned) vil blive nedtaget for at holde Opslagstavlen så opdateret og aktuel hele tiden.
  • Alle opslag på Opslagstavlen er velkomne! De enkelte noter vil blive vist i 30 dage, hvorefter de nedtages og gemmes i menighedens kartotek, til eventuel fremførelse på den årlige rapportering om menighedens aktiviteter.
post

Medlemskab af Den Danske Kirke

  • 1280px-Fanefjord_Kirke_-_kalkmalerier1Det officielle navn på organisationen er i dag Den Danske Kirke i Newcastle, og der optages medlemmer af alle interessenter, menigheden i almenhed samt personer med tilhørsforhold til Den Danske Folke Kirke med relation til Danmark. Kontingentet udgør £5 pr år, og der tilbydes et familiekontingent på £10 pr år. Kontingentet dækker omkostninger ved administration af organisationens arrangementer og tjenester, men ikke til andre sociale ydelser, arrangementer eller kulturelle projekter. Hertil modtages bidrag eller donationer med glæde!
  • Ved indmeldelse i Den Danske Kirke i Newcastle, oprettes ligeledes abonnement på det gratis blad ”Kirken” der forfattes af organisationen og omdeles til organisationens medlemmer kvartalsvis. ”Kirken” er medlemmernes blad til generel orientering om Den Danske Kirke i Newcastles arbejder, arrangementer og planlagte aktiviteter, ligesom artikler om projekter og arrangementer i Nordengland af generel karakter kan findes her. ”Kirken” modtager gerne forslag, artikler, billeder fra arrangementer eller donationer til tidsskriftet via organisationens bestyrelses medlemmer og ved de enkelte arrangementer og fra kirkelige tjenester ved indsamlingsbøsserne opsat i kirkerne. ”Kirken” er primært skrevet på engelsk.
  • Den Danske Kirke i Newcastle fungerer stadig som Sømandskirke og optager per tradition farende sømænd af alle værn i sin organisation og kirke. Organisationen og dens præster besøger således gerne danske såvel som udenlandske skibe der ligger i Newcastle havn for at forkynde det gode budskab, deltage i arrangementer af social eller historisk karakter, ligesom egentlige kirkelige tjenester som præstelige vielser ombord på skibe kan arrangeres igennem organisationen. Disse arrangementer kræver ikke direkte medlemskab af Den Danske Kirke, men er en generel tjeneste der udføres Til Søs af både engelske og danske præster som en del af Den Danske Folkekirkes tro og tjenester for søfarende mænd rundt om i verden.
  • Medlemskab af Den Danske Kirke i Newcastle kan optages ved alle organisationens arrangementer, ved de kirkelige handlinger, samt ved direkte henvendelse til bestyrelsens medlemmer eller til deres adresse.